2023.gada nogalē Senāts pieņēma spriedumu lietā, kurā uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas skar darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti. Spriedumā risināta virkne darba tiesību jautājumu, kas saistīti ar naudas summām, kas pienākas nosūtītajam darbiniekam. Kā būtiskākie minami piemērojamā minimālā darba algas likme, samaksa par svētku dienām, komandējuma dienas naudas izmaksa, kā arī ceļā uz darbu pavadītā laika atzīšana par darba laiku.