Vienpusējai darba tiesisko attiecību izbeigšanai no darba devēja puses Darba likumā noteikta samērā strikta procedūra un prasības. Savukārt darbinieka uzteikuma gadījumā viņš var saņemt bezdarbnieka pabalstu tikai divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas un iesnieguma par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu iesniegšanas, kas ir būtisks mīnuss. Tādēļ praksē darba tiesiskās attiecības nereti izbeidz, darba devējam un darbiniekam savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir uzreiz no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Tekstu lasa: Oskars Priede