Jebkurā uzņēmumā neatņemama komercdarbības sastāvdaļa ir darījumu slēgšana. Šajā procesā var būt iesaistītas vairākas personas. Ierasti uzņēmuma vārdā līgumus slēdz paraksttiesīgie valdes locekļi, prokūristi vai komercpilnvarnieki. Kādos gadījumos valdes loceklis ir atbildīgs arī par tiem līgumiem, kurus viņš personīgi nav parakstījis? Kā mazināt atbildības iestāšanās riskus, lai izvairītos no iespējamiem strīdiem un sarežģījumiem nākotnē?

Raksta līdzautors: Rihards Jānis Geldners, SIA “ZAB Eversheds Sutherland Bitāns” jurista palīgs